Ezekkel a mondatokkal kezdte Csoóri Sándor a Hitel húsz éves fennállására írt ünnepi bevezetőjét (Csoóri Sándor: Születésnap, árnyékokkal. In: Papp Endre (szerk.): A visszaszerzés reménye. Húszéves a Hitel.). Most, a lap indulásának harmincadik évfordulóján repertórium összeállításával szeretnénk köszönteni a „születésnapos” Hitelt.

Az itt leírtak rövid tájékoztatást kívánnak nyújtani az Olvasónak a repertóriumban történő eligazodáshoz. Célunk és feladatunk a Hitel kezdeti időszakának, az első évfolyam első lapszámtól (1988. november 2.) az ötödik évfolyam 13. lapszámig (1992. június 24.) történő feldolgozása volt. Az 1935–1944 között Kolozsváron megjelent folyóiratot kihagytuk a feldolgozásból. Az időbeni határ megállapításánál a folyóirat 1988-as indulását és az 1992-es átalakulását vettük figyelembe. Mindkét dátum korszakhatárt jelez. 1988 a rendszer gyökeres megváltozásának ígéretét és a megújulás reményét hordozta.

A lap 1988-as indulása hosszú küzdelem végére tett pontot. Az Illyés Gyula által régóta óhajtott sajtóorgánum a költő halála utáni ötödik évben jelenhetett csak meg. A lap mindvégig igyekezett hordozni és éltetni Illyés és a népi írók szellemi örökségét. A rendszerváltással lezajlott politikai átmenet új fejezetet nyitott, és a változást követő új időkhöz a lap részben közéleti jellegű alkata kevésbé volt hozzáilleszthető. A már fent is említett dátumig, 1992. június 24-ig a lap kéthetente jelent meg, majd – egy rövid szünet után – az év szeptemberétől havilapként folytatta működését. A kiadvány közélethez és politikához, így a rendszerváltás folyamataihoz szorosan kapcsolódó időszaka tehát 1992-ben lezárult, a későbbiekben a lap irodalmi és művészeti jellege kapott nagyobb hangsúlyt.

A fő eredmény maga a repertórium. Emellett Dippold Pál bevezető tanulmánya található még meg, a folyóirat bemutatása gyanánt, mely a szerző értékes és érdekes személyes visszaemlékezéseit is tartalmazza. A tanulmány 1990 szeptemberéig követi a lap belső viszonyait és alakulását, elemezve néhány jelentősebbnek tartott publicisztikát. Kitér a szerkesztőség mindennapi működésére, felidézve az első szám körüli izgatott várakozást, amikor szinte izzott a levegő és senki sem akarta elhinni, hogy a lap valóban megjelenhetett. Elemzi az MDF és a lap közti kapcsolatokat, és a botrányokkal is tűzdelt politikai szakadásokat is kiemeli. Értékes részleteket tudhatunk meg egy-egy lapszám sorsáról, vagy akár a szerkesztők jelleméről és megjelenéséről is. Úgy gondoljuk, hogy az ilyen apró adalékok különösen értékesek lehetnek az utókor számára, hiszen ezek az emlékdarabok a sorok között elvesznének.

A „Személyek” menüpontban a lap szerkesztőit, szerkesztőségének tagjait és munkatársait gyűjtöttük össze. Nem vállalkozhattunk a teljes szerzői gárda bemutatására, hiszen önmagában a nevek felsorolása hosszú oldalakat töltene meg. Ezért úgy döntöttünk, hogy csupán a lapban egykor „hivatásszerűen” szerepet vállalók rövid életrajzait szedjük csokorba.
Illeszkedve digitális korunk elvárásaihoz, a repertóriumot a nyomtatott változat mellett jelen honlapon online formában is elérhetővé tettük, így a folyóirat kezdeti öt évének számai digitalizált változatban, kereshető szövegként minden érdeklődő számára elérhetővé válnak. A nyomtatásban megjelent repertórium mellett az online publikálás során nem magasodtak elénk a repertórium, mint műfaj adta korlátok. A keresőfelületen tetszés szerinti időintervallumban kereshetünk szerzőket, címeket vagy akár rovatokat is. A találati eredmények pillanatokon belül megjelennek, azokat tetszés szerint rendezhetjük.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal, értékes segítségükkel és tanácsaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a repertórium mindkét változata elkészülhessen. Külön köszönet illeti Agócs Sándort és Bakos Istvánt, akik rendelkezésünkre bocsájtották a lapszámokat, Dippold Pált, aki értékes korabeli hiteles dokumentumokkal és grafikákkal gazdagította a RETÖRKI Archívumát, valamint Markovics Marát az életrajza összeállításáért és a szerkesztőséget érintő tanácsaiért. Köszönet Nagymihály Zoltán barátunknak a szerkesztők életrajzainak megírásáért, Nagy Rékának, aki a Hitel repertóriumán végzett saját munkáját adta át nekünk szíves felhasználásra, és végül, de nem utolsó sorban Papp Endrének, a Hitel jelenlegi szerkesztőjének, hogy segített tájékozódnunk a Hitelt érintő számos kérdésben.

Mindezt egybevetve csak remélni tudjuk, hogy jól használható, értékmegőrző anyagot bocsájtunk most közre. A kötet és a honlap szerkesztőiként azonban ezennel tisztelettel szeretnénk háttérbe vonulni, hiszen tudjuk, a valódi értékek a feldolgozott lapszámok oldalain találhatók. Mi legfeljebb csak útbaigazítást adhattunk és a tisztelt Olvasót arra kérjük, az eredeti szövegeket újraolvasva döntse el, érdemes volt-e vállalkoznunk a feladatra!

Házi Balázs – Jónás Róbert